ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท


แบบประเมินคุณภาพชีวิต

เลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
1. ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด
 2. การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัวทำให้ท่านไม่สามารถทำ ในสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงใด
3. ท่านมีกำลังเพียงพอที่ทำสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละวันไหม(ทั้งเรื่องงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน)
4. ท่านพอใจกับการหลับนอนของท่านมากน้อยเพียงใด
5. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต(เช่น มีความสุข ความสงบสุข มีความหวัง)
มากน้อยเพียงใด
6. ท่านมีสมาธิในการทำงานต่าง ๆ ดีเพียงใด
7. ท่านรู้สึกพึงพอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน
8. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ไหม
9. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน
10. ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่สามารถทำอะไร ๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน
11.ท่านจำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะ
ทำงานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
 12.ท่านพอใจกับความสามารถในการทำงานได้อย่างที่เคยทำ มามากน้อยเพียงใด
13. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่นได้อย่าง
ที่ผ่านมาแค่ไหน
14. ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อน ๆ แค่ไหน
15. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแต่ละวัน
16. ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้มากน้อยเพียงใด
17. ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจำเป็นมากน้อยเพียงใด
18. ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุข
ตามความจำเป็นเพียงใด
19. ท่านได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จำเป็นในชีวิตแต่ละวัน
มากน้อยเพียงใด
20. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด
21. สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด
22. ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน
(หมายถึงการคมนาคม)มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยแค่ไหน
24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด
25. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน?
(ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นแล้ว
ท่านมีวิธีการทำให้ผ่อนคลายลงได้ รวมถึง
การช่วยตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์)
26. ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต(ชีวิตความเป็นอยู่)
อยู่ในระดับใด

 

ข้อมูลอ้างอิง
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย WHOQL-BREF-THAI โดยสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ,2540