ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ผลความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 10 ปีข้างหน้า

 

เลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง

1. เพศ2. อายุ

 

3. ความดันเลือด (Systolic BP; mmHg) 

4. มีประวัติโรค เบาหวาน


 

5. พฤติกรรมการสูบบุหรี่6. ท่านเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด7. มีอาการหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว8. หัวใจห้องล่างซ้ายจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจข้อมูลอ้างอิง
Framingham Heart Study, www.framinghamheartstudy.org